Privacybeleid

Privacystatement

Mijn PsychOnline, gevestigd te Groningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80148530, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Mijn PsychOnline met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Mijn PsychOnline persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) cliënten;
 2. bezoekers van de website www.mijnpsychonline.nl;
 3. alle overige personen die met Mijn PsychOnline contact opnemen of van wie Mijn PsychOnline persoonsgegevens verwerkt.
2. Verwerking van persoonsgegevens

Mijn PsychOnline verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via het e-mailadres zoals vermeld op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. voor zover van toepassing, tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Mijn PsychOnline zijn gegenereerd, zoals het IP-adres en de bekeken pagina;
 4. met toestemming van de cliënt gebruikt kunnen worden voor het inzetten van e-health toepassingen in het kader van de behandeling.

Indien een cliënt in het kader van de behandeling wordt opgenomen op camera geldt hiervoor een aparte toestemmingsverklaring die is toegevoegd aan het cliëntendossier.

3. Doeleinden verwerking

Mijn PsychOnline verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie/facturatie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact met betrokkene;
 3. het, op verzoek van betrokkene, verstrekken van inhoudelijke informatie aan derden of aan betrokkene zelf;
 4. het verbeteren van de praktijkwebsite www.mijnpsychonline.nl;
 5. voor zover van toepassing, het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoeken en welke delen van de website worden bekeken. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers.
4. Rechtsgrond

Mijn PsychOnline verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. de uitvoering van -of met het oog op het sluiten van- een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d. en het indien nodig op de hoogte stellen van de verwijzer;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren.
5. Verwerkers

Mijn PsychOnline kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Mijn PsychOnline persoonsgegevens verwerken. Mijn PsychOnline sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

Mijn PsychOnline deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Mijn PsychOnline deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

7. Doorgifte buiten de EER

Mijn PsychOnline geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Mijn PsychOnline ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

8. Bewaren van gegevens

Mijn PsychOnline bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is, maar wel zolang als de Nederlandse wetgeving dat voorschrijft (WGBO). Mijn PsychOnline hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan;
 4. gegevens van de voor Mijn PsychOnline werkzame beroepsbeoefenaars en van zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na het einde van de overeenkomst van opdracht;
9. Wijzigingen privacystatement

Mijn PsychOnline kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Mijn PsychOnline gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Beveiliging

Mijn PsychOnline neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We hebben bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 1. Alle personen die namens Mijn PsychOnline van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 2. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 3. We passen encryptie (versleuteling) toe op uw medisch dossier;
 4. We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 5. Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 6. De voor Mijn PsychOnline werkzame beroepsbeoefenaars zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
11. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht om Mijn PsychOnline te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Mijn PsychOnline door een e-mailbericht te sturen naar praktijk@mijnpsychonline.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Mijn PsychOnline persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Mijn PsychOnline door een e-mailbericht te sturen naar praktijk@mijnpsychonline.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).