Disclaimer

Disclaimer

Algemeen

Deze disclaimer geldt voor deze website en door het gebruik van de website accepteert u deze disclaimer. De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Mijn PsychOnline sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in welk opzicht dan ook verband houdt met de toegang of het gebruik van de website. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Externe informatie

Deze website bevat links naar websites en webpagina’s van derden. Deze links dienen uitsluitend ter informatie. Mijn PsychOnline heeft geen enkele zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Gebruikers leggen voor eigen rekening en risico verbinding met andere websites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan verbonden zijn.

Mails

Bij het beantwoorden van e-mails wordt grote nauwkeurigheid betracht. De informatie die Mijn PsychOnline van de afzender krijgt is altijd vertrouwelijk en zal behandeld worden volgens het privacybeleid van Mijn PsychOnline zoals beschreven op deze website. Mijn PsychOnline garandeert niet dat gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Mijn PsychOnline aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Intellectuele eigendom

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor gebruik door de bezoeker en mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Bezoekers mogen niets van de website overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mijn PsychOnline.

Wijzigingen

Mijn PsychOnline mag de informatie op deze website, de tekst van deze disclaimer inbegrepen, altijd wijzigen zonder dit van te voren aan te kondigen. Een actuele versie van de disclaimer wordt op de website van Mijn PsychOnline gepubliceerd. Het is verstandig deze disclaimer regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.